Bölcsőde

 

 


 

Bölcsődénk Békés megyében, Doboz Nagyközség központjában helyezkedik el. Az épület - elhelyezkedését tekintve - jól megközelíthető, a társintézmények is közel találhatóak (óvoda, iskola, Egészségügyi Központ)

Az intézmény 1999-ben nyitott, 3 csoport szobával, 20 férőhellyel.

A bölcsőde szakdolgozói a korábban megszűnt bölcsődéből szerveződtek, az elmúlt évek alatt megtörtént a szakmai munka egységesítése.

Intézményünk, csoportszobáink belső terének kialakítása, színvilága gyermekközpontúságot tükröző. Jelenleg 30 férőhelyen, 3 csoport szobában gondozzuk a gyermekeket. Az elmúlt években kihasználtságunk 80% fölötti volt.


Bölcsődénk szakmai programja összhangban van a 2008-ban kiadott -BÖLCSŐDEI NEVELÉS - GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA-val. Az Alapprogramban megfogalmazott elvekkel, a mindenkor hatályos jogszabályokkal, mindenek előtt a gyermeki jogokat rögzítő törvényekkel, a pszichológiai, pedagógiai kutatások eredményeivel, a módszertani levelekkel, a működtetés jogszabályaival.

 

 

A Bölcsőde feladatai:

 

 

I.                  Alapfeladat meghatározása:

 

 

A bölcsődés - 1-3 éves korú - beíratott gyermekek napközbeni magas színvonalú ellátása, testi-szellemi fejlődésüket elősegítő nevelése - gondozása

Sérült, speciális nevelési igényű kisgyermekek - fejlesztő szakember által javasolt - fejlesztése.

 

 

II.              Családi nevelést segítő szolgáltatások:

 

 

II. a, Játszó csoport működtetése:

 

 

A Bölcsőde épületében játszó csoport kezdi meg működését, felhasználva a bölcsődei gondozási-nevelési elveket.

Játszó csoportunk barátságos környezetben nyújt lehetőséget arra, hogy:

- felkészült szakgondozónők segítségével, támogatásával tevékenykedhessen a kisgyermek, megismerhesse a közösség, az együttjátszás örömeit a szülővel együtt

- igény szerint a gyermekek számára napszaknak megfelelő étkezést biztosítunk, (térítési díj a helyi rendelet alapján)

- a szülők nevelési, gondozási területen esetlegesen felmerült kérdéseire igyekszünk választ adni.


Változatos játékeszközöket, és velük való tevékenységet kínálunk:

-                     konstruáló, építőjátékok

-                     utánzó-, szerepjátékok

-                     kreatív tevékenységek, logikai eszközök, játékok

-                     nagymozgásos tevékenységek, szabadtéri játékeszközök

-                   mondókázás, éneklés, mese, bábozás

-                   zenei fejlesztő eszközök kipróbálását

-                     a gyermekeknek napszaknak megfelelő korszerű étkezés lehetősége

-                     információ közvetítés

 

 

II. b, Csoportokban időszakos gyermekfelügyelet biztosítása:

 

A szülő igénye szerint, és a csoportok létszámlehetősége szerint esetenként meghatározott időszakra vállaljuk kisgyermekek ellátását bölcsődei csoportokban. (térítési díj a helyi rendelet alapján)

Így a nap bizonyos időszakában, rövid időtartamra, képet kaphat a gyermek és a szülő a bölcsődei csoport, a bölcsődés gyermekek tevékenységéről.

Igény szerint a gyermekek számára napszaknak megfelelő étkezést biztosítunk, (térítési díj a helyi rendelet alapján)

 

 

Intézményünk minőségpolitikája: 

 

Bölcsődénk szakszerű napközbeni ellátást nyújtson mindazon gyermekek számára, akiknek a szülei munkát vállalnak, vagy egyéb okból napközbeni felügyeletük, fejlődésük nincs biztosítva. Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek személyisége, kompetenciája, én-tudata, szocializációja megfelelően fejlődjön, fizikai, érzelmi, értelmi szükségleteik kielégítésre kerüljenek.

Felvállaljuk a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek nevelését-gondozását, törekszünk arra, hogy a közösségbe való beilleszkedésük sikeres legyen.

Kiemelt célunk a családi nevelés segítése, együttműködés a családokkal, és a szülői elégedettség elérése, aminek mérését évente végezzük. (kérdőív)

 

Bölcsődénk tárgyi feltételei:

 

 

2003-ban az épület átalakítására került sor. A tervezésnél törekedtünk arra, hogy külön bejárat legyen a szülők és a személyzet részére, valamint, hogy a kiszolgáló helyiségek közvetlenül kapcsolódjanak a csoport szobákhoz.

A Bölcsőde épületét 3 csoport szoba alkotja, mindegyik szobához fürdőszoba csatlakozik a gyermekek igényeinek megfelelően kialakítva.

  

A gondozónők által elnevezett gondozási egységek csoportjaiban a belső tér kialakítása során igyekeztünk a gyermekek igényeinek megfelelő belső teret, a tér tagolását, kuckókat kialakítani, így a magasabb létszámú csoportok is a térben megosztva tudják használni a szobákat. A csoport egyéni arculatának megtalálása a gondozónők leleményességén múlik, dekorációval, a bútorok elhelyezésével érve el azt. Játszóhelyek kialakítása mellett megújított játéksarkok kerültek kialakításra, melyek segítik a gyermeki utánzó, szerepjáték kibontakoztatását. A játékszereket, eszközöket csoportosítva kínáljuk a gyermekeknek, a tér funkcionális tagolódásának megfelelően.

  

Ügyelünk arra, hogy a csoportok dekorálása ne öncélú legyen, hanem kapcsolódjon az évszakokhoz, a csoport életéhez, és a gyerekek alkotásai is helyet kapjanak ebben.