Családsegítő szolgálat

 

Huszárné Balog Zsuzsanna

 

 

Családsegítő feladatok ellátása Doboz Nagyközség közigazgatási területén lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a községben tartózkodó hajléktalan személy részére. A Családsegítő Szolgálat a többszörösen módosított 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 30.§ - 34.§ -ban meghatározottak alapján önálló szakmai egységként látja el feladatát.

A családsegítő szolgálat célja a szociális és mentális problémák esetén a helyi szükségletek szerint kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése.

Feladata az intézmény ellátási területén a település teljes lakossága részére személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása.

A családsegítő szolgálat a családsegítés keretén belül biztosítja:

- Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevők megfelelő tájékoztatása érdekében.


- Szociális, életvezetési (pl. nevelési, egészségügyi), és mentálhigiénés tanácsadást nyújt.


- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára biztosítja a szociális szolgáltatásokhoz, pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás megszervezését.


- A családgondozás keretein belül biztosítja a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését.


- Az ellátottak problémáinak megoldása érdekében jogi és pszichológiai tanácsadást szervez.


- Programokat szervez (táboroztatás, gyermekprogramok) a működési területen élő, különösen a hátrányos helyzetben lévő családok, egyének, gyermekek számára.


- Csoportfoglalkozásokat szervez


- Segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségének javításához. A kapcsolaterősítést családterápiás, konfliktuskezelő programok, szolgáltatások szervezésén keresztül látja el.


- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújt.


- Részt vesz a szociális feszültségek okainak feltárásában, a megoldásokra javaslatot készít és segítséget nyújt. Krízishelyzetben segítő beavatkozást nyújt.


- Lehetőségek kutatása a települési szintű mentálhigiénés és preventív programok szervezésére és megvalósítására, és ezek pénzügyi, szakmai feltételeinek megteremtésére (pl. pályázatok).


- Segítséget nyújt hivatalos ügyintézéshez, kérelmek, beadványok elkészítéséhez.


- Közvetít a kliens és a más ellátási területek szakemberei között, amennyiben a problémajellege azt indokolttá teszi, és meghaladja az ő kompetencia határait, illetve gondoskodik a megfelelő fogadókészségről.


- Segíti a speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését.

 


- Részt vesz adományok gyűjtésében és közvetítésében.


- Felkutatja és kapcsolatot tart fenn önkéntes segítőkkel.

 

Az ellátás igénybevételének módja

 

A családsegítő szolgálatnál a családsegítés igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmező és a családsegítő szolgálat a feladatellátás tartalmi elemeit és a kapcsolattartás módját és rendszerességét a megállapodásban rögzítik.

A családsegítés igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A dobozi lakosság az intézmény telephelyén veheti igénybe a szolgáltatást.

 

A családsegítő szolgálat nyitvatartási rendje:
hétfő: 8,00-16,30
kedd-csütörtök: 7.30-16.00
péntek: 8.00-14.00