Gyermekjóléti szolgálat

 

 

    

                                                                                                                         Szabó Mária, családgondozó      Aradszki-Szabó Anikó, asszisztens

                                                                                                           

A Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe a gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai tekintetében Doboz Nagyközség közigazgatási területén élő valamennyi gyermekre és családjára kiterjed.

A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai térítésmentesek. A szolgáltatások igénybevétele - kivéve a hatóság által együttműködésre kötelezettek esetében - önkéntes.

 

A Gyermekjóléti Szolgálat célja és feladata

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:

 • A jogokról, támogatásokról, ellátásokról való tájékoztatás oly módon, hogy arról a gyermek - fejlettségétől függően - önállóan, törvényes képviselője nélkül is tudomást szerezhessen.
 • Támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás segítése: kérelmek előterjesztése, támogatás megállapításának kezdeményezése, illetve a támogatás célszerű felhasználásának segítése.
 • Tanácsadás (mentálhigiénés, nevelési, életvezetési, egészségügyi) illetve a tanácsadások igénybevételének lehetőségéről, a tanácsadás céljáról és feltételeiről tájékoztatás, segítségnyújtás a tanácsadás felkeresésében.
 • Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát, illetve magzatot megillető jogokról, támogatásokról, ellátásokról való tájékoztatás.
 • Támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén az átmeneti gondozás valamely formájának igénybe vételéhez történő segítés, személyes segítő kapcsolat keretében a problémái megoldásában való közreműködés.
 • A születendő gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anya tájékoztatása az örökbeadás lehetőségéről, az örökbefogadást közvetítő civil szervezetekről, valamint arról, hogy melyik gyámhivatal, területi gyermekvédelmi szakszolgálat ad részletes tájékoztatást az örökbefogadási eljárásról.
 • A gyermek, illetve családjának átmeneti gondozáshoz való hozzájutáshoz, illetve az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetéséhez, illetve mielőbbi hazakerüléséhez nyújt segítséget a családgondozó,
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése, illetve tájékoztatás a jogi képviselet lehetőségéről.
 • A gyermekek számára olyan szabadidős programok szervezése, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

 

 • A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet.
 • Kezdeményezi, szervezi és összehangolja az érintett személyek, szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, évente legalább hat alkalommal részükre szakmaközi megbeszélést tart.
 • Felhívja a jelzőrendszer tagjainak figyelmét a jelzési kötelezettségük írásban történő teljesítésére.
 • A gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzést fogadja, az intézkedésről tájékoztatja a jelzést tevőt.
 • A veszélyeztető okok feltárása, az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerése, ezek megoldására javaslat készítése a családdal foglalkozó szakemberek bevonásával esetkonferencia keretében.
 • Figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek életkörülményeit, az ellátások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.
 • Fogadja a panasszal hozzá forduló gyermeket, segíti őt problémája megoldásában.

 

 A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

 • Családgondozás keretében a gyermek veszélyeztetettségének, a családban jelentkező működési zavarok megszüntetése tervezett módon, határidő megállapításával történik, ezek biztosítása érdekében a családgondozó a gyermekkel és a szülővel gondozási tervet készít, melyet szükség szerint, de legalább hat hónaponként értékelnek.
 • Kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a szülők részére a szociális alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást.
 • Családi konfliktusok megoldását az érintett családtagok közötti közvetítéssel (mediáció), illetve más konfliktuskezelő, családterápiás módszer alkalmazásával segíti elő, vagy javaslatot tesz ilyen szolgáltatás igénybevételére.
 • Az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátással, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére van szükség.

Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására:

 

 • A gyermekjóléti szolgálat javaslatot tehet a jegyzőnek a gyermek védelembe vételére, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésére, illetve a gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére vagy nevelésbe vételére.
 • Javaslatában a gyermekjóléti szolgálat a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapján ismerteti a gyermek helyzetét, különösen

-          a veszélyeztető körülményeket, azoknak a gyermekre gyakorolt hatását,

-          a szülő vagy a gyermeket nevelő más személy nevelési tevékenységét,

-          a gyermeket nevelő család élethelyzetére vonatkozó adatokat,

-          az addig biztosított alapellátásokat, és az ügy szempontjából fontos más ellátásokat,

-          a gyermeknek és a szülőnek addig tanúsított együttműködési készségét.

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a gyermekjóléti szolgálat csak a veszély tényét és jellegét nevezi meg, és a többi adat feltárásának mellőzésével tesz javaslatot a hatóság intézkedésére. A hiányzó adatokat a hatóság felhívásától függően szerzi be.

 

A helyettes szülői hálózat szervezése:

 

 • A férőhelyekről nyilvántartást vezet.
 • Szervezi és működteti a helyettes szülői hálózatot, helyettes szülői tanácsadó alkalmazásával folyamatosan segíti és ellenőrzi a helyettes szülők tevékenységét.