"Nincs egyedül"

http://www.egyenlobanasmod.hu Mit kell tudni az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról? A hatóság az egyenlõ bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból, hatósági eljárást folytat le annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés.

Mikor beszélünk közvetlen hátrányos megkülönböztetésrõl?
Ha valakit, vagy valamely csoportot az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben felsorolt tulajdonságai miatt kedvezõtlenebb bánásmódban részesítenek, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévõ személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. A törvény 20 olyan tulajdonságot sorol fel, melyek az egyéb feltételek megléte esetén megalapozhatják a hatóság eljárását.
Ezek a védett tulajdonságok:
nem, faji hovatartozás, bõrszín, nemzetiség, nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy világnézeti meggyõzõdés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség)vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidõs jellege, illetve határozott idõtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzõje.
Mikor beszélünk közvetett hátrányos megkülönböztetésrõl?
Ilyen megkülönböztetésnek minõsül, ha valamely intézkedés látszólag semleges, tehát megfelel az egyenlõ bánásmód követelményének, de a fenti tulajdonságokkal rendelkezõ személyt vagy csoportot lényegesen nagyobb arányban hoz hátrányos helyzetbe, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levõ személy, vagy csoport volt, van, vagy lenne.
Mi a zaklatás?
Zaklatásnak minõsül az az emberi méltóságot sértõ, szexuális vagy egyéb természetû magatartás, amely az érintett személynek a védett tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítõ, ellenséges, megalázó, megszégyenítõ vagy támadó környezet kialakítása.
Mi a jogellenes elkülönítés?
Amikor valamely rendelkezéssel a fenti tulajdonságai alapján egyes személyeket, vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévõ személyektõl vagy személyek csoportjától - anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné -, elkülönítenek. Leggyakrabban hazánkban a cigány tanulók elkülönített oktatása valósít meg jogellenes elkülönítést, de természetesen más védett tulajdonsággal rendelkezõk különbözõ élethelyzetekben történõ jogellenes elkülönítése is megvalósíthatja ezt a magatartást.
Milyen cselekmény a megtorlás?
A megtorlás az egyenlõ bánásmód megsértése miatt fellépõ, eljárást indító vagy abban közremûködõ személynek (pl. a kérelmezõnek vagy a tanúnak) jogsérelem okozása vagy ezzel való fenyegetés
A törvény külön kiemeli azokat a területeket, ahol a leggyakrabban elõfordul az egyenlõ bánásmód megsértése, így a foglalkoztatás, lakhatás, szociális és egészségügyi ellátás, oktatás, képzés, áruk és szolgáltatások igénybe vétele.