Támogató szolgálat

 

  

                            

 

Gáborné Fekete Katalin                                   + Szöllősi Istvánné, Rita

                                                                             1969 - 2012  

                                                           szívünkben mindig velünk vagy

Személyi segítők

Kovalovszki Mariann, személyi segítő

 

      

Márta Lajos
Gépkocsivezető

 

 

 

 

 

A támogató szolgálat célja, Doboz Nagyközség, közigazgatási területén a fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

 

Feladata

 

§         Doboz területén élő fogyatékos személyek felkutatása.

§         Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

§         Biztosítani az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást. (Speciális személyi szállítás)

§         Biztosítani az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutást.

§         Biztosítani a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás személyi és eszköz feltételeit.

§         A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása.

§         Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez, speciális önsegítő csoportokban való részvételükhöz.

§         Egyes szociális alapellátási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan.

§         Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása.

§         A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

 

Az ellátottak köre

 

A támogató szolgálat tevékenysége, Doboz közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed.

 

Siketek és nagyothallók: akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képesek, és halláskárosodásuk mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad. (Hallási fogyatékos)

 

Vakok és gyengénlátók: akiknek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes. (Látási fogyatékos)

 

Értelmi fogyatékosok: akiknek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizenegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű.

 

Mozgásszervi fogyatékosok: akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.

 

Autisták: IQ értéktől függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejlődés átható zavarában szenved, és az autonómia-tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos.

 

Halmozottan fogyatékosok: az a személy, akinek a fent felsorolt fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van.

 

A feladatellátás szakmai tartalma

A személyi segítő segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek.

A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik.

 

Tanácsadás

A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bővített adatbázisból.

Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ügyfél részére az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít.

Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, például: fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése, stb...

 

Szállító szolgálat

Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében áll a fogyatékkal élők szolgálatában, valamint azoknak az idős, beteg embereknek akik, másképpen a szállítást nem tudják megoldani.

 

A biztosított szolgáltatások formái

 

Fizikai ellátás

Célja: létfontosságú személyi szükségletek kielégítése.

A fogyatékkal élő emberek saját otthonukban megnyugtató módon egyedül csak akkor maradhatnak, ha biztosítjuk számukra a megfelelő életfeltételeket, illetve a szükséges felügyeletet (például: lakás fűtése, takarítás, a fogyatékosság jellegéből adódó szükségletek kielégítése).

 

Mentális gondozás

Célja: A fogyatékkal élők személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő gondozás. Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban. A krízishelyzet kialakulásának megelőzése. Az izoláció veszélyének elkerülése.

 

Egészségügyi ellátás

Feladata: Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás, gondozási feladatok ellátása. Az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres tanácsadással.

 

Foglalkoztatás

Célja: a testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai, és érdeklődésének megfelelő szellemi tevékenységéről is.

Ennek keretében:

§         Az ellátottakkal való beszélgetés.

§         A világ aktuális híreiről szóló újságok felolvasása.

§         Segítséggel a szabadban való séta.

A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása az intézmény vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjeszti elő.

A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem kérdésében vita van, arról a Gyámhivatal dönt.

 

Személyi segítő szolgálat igénybevétele:

A személyi segítés igénybevételét az intézményvezető döntése alapozza meg - a benyújtott kérelem és az egyszerűsített előgondozás alapján.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele: a fogyatékosság fennállásának orvosi dokumentációkkal való igazolása.

 

Tanácsadás, információs szolgálat igénybevétele:

Intézményi jogviszony létesítése nélkül lehet igénybe venni, a szolgáltatást a támogató szolgálat munkatársa végzi az adatbázisból.

 

Szállító szolgálat igénybevétele:

Intézményi jogviszony keretében, vehető igénybe. A szolgáltatásért fizetendő térítési díjat Doboz Nagyközség Önkormányzata helyi rendeletben szabályozza.

A térítési díjat, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell befizetni.

 

Hétfő - Csütörtök 7, 30 - 16 óráig

Pénteken 8 - 14 óráig